Double-chambered Jar (Guan)

  • Majiayao culture, Machang phase
  • ca. 2200-2000 B.C.
  • H-9 D-12.5 W-27.5