Model for the Entrance to the Garden of Shinji Shumeikai, Misono

  • By Wakabayashi Isamu
  • 1986–1994