Seto-garatsu type Tea Bowl

  • Karatsu kiln, Saga pref.
  • Momoyama to Edo periods
  • 17c
  • Karatsu ware, Seto-garatsu type
  • H-5.8 D-16