Uzukumaru Jar with Cypress Fence Pattern

  • Shigaraki kiln, Shiga pref.
  • Muromachi period
  • 16c
  • Shigaraki ware
  • H-16.3 W-14.7