Hexagonal E-Karatsu Mukozuke

  • Karatsu kiln, Saga pref.
  • Momoyama to Edo period
  • 17th century
  • Karatsu ware, E-garatsu type
  • H-9 D-10.6