Hiire (Fire Container, divertion of Mukozuke Dish)

  • Karatsu kiln, Saga pref.
  • Momoyama to Edo periods
  • 17c
  • Karatsu ware, E-garatsu type
  • H-9 D-10.6