Square Shino Mukozuke

  • Mino kiln, Gifu pref.
  • Momoyama period
  • 16th century
  • Mino ware, Shino type
  • H-7.4 D-11