Hiire (Fire Container, divertion of Cylindrical Mukozuke Dish)

  • Mino kiln, Gifu pref.
  • Momoyama to Edo periods
  • 17c
  • Mino ware, Oribe type
  • H-11.1 D-7