Fresh Water Jar, known as MEIGETSU

  • Karatsu kiln, Saga pref.
  • Momoyama period
  • 17c
  • Karatsu ware, Okugorai type
  • H-11.2 D-17