Seto-garatsu type Tea Bowl, known as KUMOI

  • Karatsu kiln, Saga pref.
  • Momoyama to Edo periods
  • 17c
  • Karatsu ware, Honte-seto-garatsu type
  • H-5.8 D-13