Tea Container, known as KOSHIBAGAKI

  • Bizen kiln, Okayama pref.
  • Momoyama to Edo periods
  • 16th-17th century
  • Bizen ware, katatsuki type
  • H-7.5 W-6.5
  •  
    Miho Museum