Taihi Tenmku Tea Bowl

  • China
  • China, Southern Song period
  • 12-13c
  • Jizhou ware
  • H-4.9 D-14.8