Jar, Shigaraki ware, Uzukumaru type, known as KOKI

  • Early Muromachi period
  • Shigaraki ware
  • H-11.7 D-13