Tea Bowl, known as Ogurayama

  • Katatsu kiln, Saga pref.
  • Momoyama to Edo periods
  • 17c
  • Karatsu ware
  • H-7.3 W-13