Sake Cup, Karatsu ware

  • Karatsu kiln, Saga pref.
  • Momoyama to Edo periods
  • 17c
  • Karatsu ware