Tea Container

  • Karatsu kiln, Saga pref.
  • Momoyama to Edo period
  • 17c
  • Karatsu ware, E-garatsu type