Sake Cup

  • Korea,Joseon dynasty,16th century
  • White porcelain