Sake Cup

  • Korea,Joseon dynasty
  • 16th century
  • White porcelain