Kakinoheta Teabowl, named “Reiki”

  • Korea, Joseon dynasty
  • 16th century