Oku-Gorai Teabowl, named “Aki no Yama”

  • Momoyama period
  • 16- 17c
  • Karatsu ware